Híreink

Új szakkönyv: Bizonyosság a tűzvizsgálatban

2019. december 04. 08:31

Milyen szintű a bizonyosság a tűzvizsgálati eljárásban? Erre a nagyon izgalmas kérdésre tudományos, és mégis gyakorlatias válaszok születtek abban a hiánypótló munkában, amelyet Nagy László Zoltán igazságügyi tűzvizsgálati szakértő szerkesztett és írt. A tűzvizsgálat számára kiváló dolgozatot terveink szerint részletekben közöljük. Nem ígérünk könnyű olvasmányt, de a végére összeálló képért megéri egy kis erőfeszítés.


A szerző témaválasztását egy gyakran felmerülő kérdés indokolta. „Milyen szintű a bizonyosság a tűzvizsgálati eljárásban?” – kérdezték többször az igazságszolgáltatás tűzvizsgálattal kapcsolatba kerülő bírói, ügyészei, valamint a gazdálkodó szervezetek jogtanácsosai. Kollégánkat nem hagyta érintetlenül a kérdés! Kutatni kezdett. A jogi gondolkodás mellett fontos volt mélységében végiggondolnia a tűzvizsgálat szakmai mélyrétegeit, annak anyagi és eljárásjogi dimenzióit. 

Első lépésben áttekintette a joggyakorlatban fellelhető, és a témához kapcsolódó publikációkat. Amikor rátalált a Kúria Joggyakorlat-elemző csoportja által publikált Összefoglaló Véleményre megtalálta a kérdés megválaszolásához a kiindulási pontot. Így a további kutatás alapja lett az anyag. Így a Joggyakorlat-Elemző Csoport által 2017. évben készített tanulmányokat, amelyek az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdéseit elemzik, szerkesztett változatban adja közre, az értekezésben foglaltak tűzvizsgálati szempontú adaptálása érdekében. Ez a könyv első része.

A második részben pedig saját tűzvizsgálattal kapcsolatos megállapításait olvashatjuk. Ami – megfogalmazása szerint - kísérlet az értekezésben foglaltak tűzvizsgálati szempontú adaptálására és a hatósági bizonyítás bírói szempontú ítélkezés felé történő orientálódásra.

Írta és szerkesztette:
Nagy László Zoltán igazságügyi tűzvizsgálati szakértő

Lektorálta:
Dr. Bérczi László Phd.,CTIF alelnök, a CTIF Tűzvizsgálati Munkacsoport Vezetője
Szakmai bírálók:
Dr. Érces Gergő Phd., egyetemi adjunktus
dr. Székely György szakjogász,
Jogi védelem:
Az értekezés szerzői jogi védelem alatt álló önálló szellemi alkotásnak minősül. Az arra való bármilyen hivatkozás csak a szerző engedélyével és jóváhagyásával lehetséges. A jogvédelmi eljárások (keresetlevelek, bírósági peres és nem peres eljárások stb.) során az értekezés egészének, vagy bármely részének kiragadása és/vagy annak más kontextusba helyezése, az azzal való érvelés, az erre épített bizonyítási indítvány - amennyiben a jogszabályi környezet azt kifejezetten meg nem engedi - tilos.
Felelős kiadó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Tűzvizsgáló Szolgálat 2019.

A könyv széles horizontját a tartalomjegyzék illusztrálja a legjobban.

 

Tartalomjegyzék

 

Első Könyv

I. Az emberi megismerés ismeretelméleti alapjai

1. A megismerés filozófiai alapkérdései

2. Igazság-felfogások a filozófiában

3. A logika helye és szerepe a bírói gondolkodásban, valamint ténymegállapításban

4. Bizonyítási elméletek

5. A bírói megismerés sajátos formája a bizonyítási eljárás

6. A belső bírói meggyőződés

7. A bizonyítás és tényállás-megállapítás pszichológiai elemei

7.2. A bíró személyében rejlő pszichológiai mozzanatok

7.3. A bírák személyén túli pszichológiai szempontok

8. Az indokolási kötelezettség

9. Az anyagi és alaki igazság kérdései

10. A bizonyosság a nemzetközi gyakorlatban

11. Bizonyosság és valószínűség a bírósági eljárásban

II. A büntető per konstrukciós sajátosságai valamint a bizonyítás szükséges mértékével összefüggő intézményei

1. A bíróság és az igazság

2. Az igazság és a büntetőeljárás

3. Az igazság megállapításának nehézségei a büntetőeljárásban

4. Megbékélés a processzuális igazsággal

5. A lopakodó perbéli igazság

6. Az 1973. évi I. törvény

7. Az 1998. évi XIX. törvény

8. A 2017. évi XC. törvény

9. Az ítélet alapjául elfogadható tényekre vonatkozó korlátozások (a valóság szűkítése)

10. A bizonyítási teher, a teljes bizonyosság kérdése

11. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása

12. A perbeli ténymegállapítás eszközeinek korlátai

13. A bizonyítás önkorlátozása

14. A bizonyítás módját érintő különeljárások fejlődése

15. A jövő

16. Összegzés

III. A közigazgatási per konstrukciós sajátosságai, valamint a bizonyítás szükséges mértékével összefüggő intézményei

1. Elvi és konstrukciós kérdések

2.A közigazgatási bíróság felülvizsgálati jogkörét meghatározó speciális eljárási szabályok

IV. Nevesített egyes bizonyítási eszközök sajátosságai az ítéleti tényállás megállapításában és az ítéleti bizonyosság kialakulásában

1. Általános kérdések

2. Bizonyítási akadályok és tilalmak

3. A tanúvallomás bizonyító értékét befolyásoló tényezők

4. A szakértői vélemény

5. Okirati bizonyíték

6. A bizonyítási eszközök sajátosságai a közigazgatási eljárásban

V. A bírói munka igazgatási szabályainak hatása a bizonyítás szükséges mértékére

1. Bevezetés

2. A bírói függetlenség és az igazgatási szabályok viszonya az Alkotmánybíróság gyakorlatában

3. A bírói tevékenységgel kapcsolatos – a bizonyítás szükséges mértékére kiható – igazgatási feladatok és arra jogosultak köre

Összefoglaló megállapítások

 

Második Könyv

I. Tűzvizsgálati  Bizonyosság

1.Tűzvizsgálat különböző eljárásjogi környezetben

2. A logika helye és szerepe a tűzvizsgálói gondolkodásban, valamint ténymegállapításban

II. A tűz keletkezés és a tűzlefolyás megismerési nehézségei

III. A tudományos módszertan

A bizonyítás fokozatai, kategóriái a tűzvizsgálat során

IV. Összegző megállapítások a tűzvizsgálati bizonyítási eljárás során

V. Bizonyosság a tűzvizsgálati munka során

1 Teljes bizonyosság a hatósági tűzvizsgálatban

2.. Bizonyosság a közvetlen bizonyítás során

3.. Bizonyosság a részben közvetlen és fordított bizonyításban

4.. A bíróságok elvárása a tűzvizsgálati bizonyosság tekintetében

 

 

 

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 813 látogató olvasta.