Híreink

TMKE XI. konferencia: Tűzvédelmi szakmai kihívások és a mérnökképzés

2021. november 03. 09:47

Balatonföldvár 2021. október 25-26. között 58 fő részvételével zajlott a TMKE Tűzvédelmi Konferenciája. A rendezvény egyik sarokpontja a tűzvédelmi mérnökképzés helyzete, a kitörési pontok és a lehetőségek számbavétele volt. A meghívottak dr. Vass Gyula hab. egyetemi docens, intézetvezető, NKE, dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens, tanszékvezető, BME, Mohai Ágota egyetemi tanársegéd, Óbudai Egyetem.


A terv szerint pódiumbeszélgetésre várták a résztvevőket, ahol a részben előre megküldött, részben ott spontán felmerülő kérdésekre válaszoltak. A COVID közbeszólt, így Dr. Takács Lajos, aki előző nap találkozott pozitív tesztet produkálóval, csak hangkapcsolattal tudott részt venni a beszélgetésben.


Balról jobbra: dr Vass Gyula, dr. Takács Lajos Gábor, Mohai Ágota, Heizler György

 

Dr. Vass Gyula

Hogyan áll a képzési program?

A történet már 2017-ben elkezdődött, miután megszűnt az Ybl főiskolán a képzés, még ugyanabban az évben a NKE-n kidolgoztak egy alapképzésre vonatkozó elgondolást, amit az egyetem 2018-ban elfogadott. 2019-ben pedig a MAB elfogadta a szak létesítési kérelmet. A COVID és a felsőoktatási képzés változásai lassították a folyamatot, de 2021-ben elfogadták a szakindítási kérelmet, 2022. szeptemberében indulhat a képzés.

 

Hogyan teremthetők meg az oktatási feltételek?

Szakindítási dokumentáció tartalmazza, többek között, a képzés személyi és infrastrukturális feltételeit. Jelentős az NKE más karainak részvétele a képzésben a Víztudományi Kar 10, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 9, a Rendészettudományi Kar 5, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 2 tantárgy tantárgyfelelősségét és oktatását vállalta. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara pedig 14 tantárgy esetében biztosít építőmérnöki és tűzvédelmi szakterületen oktatókat.

Az NKE Katasztrófavédelmi Intézete pedig két új tanszékkel bővül. Ezek a Tűzvédelmi Műszaki Tanszék és a Tűzvédelmi Mérnöki Tanszék.

A tárgyi feltételekben is jelentős fejlesztések várhatók, kollégium, 4 szerállásos gyakorló őrs, tűzszimulációs gyakorló pálya, 15 fős tűzvédelmi laboratórium, 20 fős tűzvédelmi számítógépes terem, mérnöki tervező és elemző szoftverek segítik a munkát.

 

Melyek a képzési célok? Milyen végzettséget ad?

Tűzvédelmi mérnöki / Fire Safety Engineering az alapképzési szak megnevezése és ennek megfelelően a végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc. A képzési idő 8 félév.

A tűzvédelmi mérnöki mesterképzés az alapképzésre épülő képzés, melynek létesítéséhez és indításához véleményem szerint alapvetően az NKE rendelkezik megfelelően felkészült, minősített oktatói bázissal, mint ahogy azt a MAB az alapképzés indítása esetében megállapította.

 

Komplex tűzvédelmi mérnökképzés lesz? (megelőzés, tervezés, égéselmélet, tűzvizsgálat, tűzoltás)

Igen a cél a gazdasági szereplők (építőipar, vegyipar) teljeskörű tűzvédelmi mérnökképzési igényének biztosítása valódi mérnöki kompetenciákkal. Sőt szélesebb körben, hisz a cél az építmények és ipari technológiák tűzvédelmi, biztoságtechnikai és iparbiztonsági műszaki és mérnöki feladatok ellátására való felkészítés. Komplex kockázatok elemzése, értékelése, kockázatcsökkentő mérnöki megoldások, szimulációk alkalmazása. Nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is a mérnöki munkavégzés képességének elsajátítása.

 

Mennyiben látod megvalósíthatónak a tervezési szempontokat egy alapvetően hatóságorientált intézmény keretein belül?

Ez egy teljesen új képzés, amely, amint említettem a NKE más területein és a BME Építőmérnöki karán meglévő szakmai tudást egyesíti az Intézet meglévő és új tanszékeinek együttműködésével. Számos cégnél pedig külső képzési lehetőségek lesznek.

 

Dr. Takács Lajos Gábor

Kialakult egy képzési struktúra, van már tapasztalat. Szerinted kell változtatni? Ha igen miben?

Az elhangzottakhoz hozzáfűzném, hogy a BME tervezi az NKE BSc képzésre alapuló MSc képzés beindítását, amit majd az NKE-n működő doktori iskola koronázhat meg, ami az oktatói és kutatói utánpótlás miatt rendkívül fontos. Így alakul ki egy teljes képzési rendszer.

 

Melyek a fő képzési célok? A bemeneti követelmények?

A BME tűzvédelmi tervezési szakmérnöki képzése szakirányú továbbképzés amely főiskolai vagy egyetemi, BSc vagy MSc végzettségre épülő képzés, amely nem ad magasabb végzettséget (tehát BSc-ből nem válik MSc végzettséggé az alapvégzettség), viszont a szakmérnöki felsőfokú tűzvédelmi végzettséget ad. Bemenetként mérnöki alapvégzettség a feltétel, a diplomában meg kell jelennie a „mérnök” szónak.

 

Az elnevezésben is megjelenik az eltérő képzési cél?

Igen, az elnevezése: tűzvédelmi tervezési szakmérnök, bár a törzsanyag a hagyományos tűzvédelmi szakmérnökihez hasonló, de a tűzvédelmi tervezés irányába hangsúlyos az eltérés. A képzés célja a tűzvédelmi tervezésre való felkészítés, sőt a későbbiekben továbblépésként a szimulációs szakmérnök képzés (FDS mérnök képzés) is szóba jöhet. A tanfolyam négy féléven keresztül a tűzvédelmi mérnöki tudományterület témaköreit a tűzvédelmi tervezéshez szükséges hangsúlyokkal dolgozza fel. A négy félév szakdolgozattal és államvizsgával zárul.

A továbblépés lehetősége azzal biztosított, hogy képzés után, a gyakorlati idő leteltét követően lehetővé válik a Magyar Építész Kamarán belül építésügyi tűzvédelmi tervezői jogosultság (TUÉ), a Magyar Mérnöki Kamarán belül építésügyi tűzvédelmi tervezői jogosultság (TUÉ), beépített tűzjelző tervezői (TUJ) és beépített oltóberendezés tervezői (TUO) jogosultság megszerzése.

 

Milyen tűzvédelmi szakmai kompetenciákat látsz megjelenni a végzetteknél?

A tűzzel kapcsolatos alapismereteket mindenki az alapképzéséből hozza. Ahogy az korábban is elhangzott a tűzvédelmi tervezés döntő mértékben a mérnöki megoldásokra és azon belül egyre inkább a számítógépes szimulációkra épül. A hatóság a jogi kereteket ellenőrzi, magát a tervek és a megvalósulás műszak feltételeit hites és hiteles (tehát büntetőjogi és anyagi felelősséget egyaránt vállaló) mérnökirodák végzik. Ez lehet egy későbbi továbblépés alapja.  

 

Hogyan látod a szakmai fogalomtár, mint egységes nyelvezet szükségességét?

A különböző képzések lehetőségek is abban a tekintetben, hogy sokféle nézőpontból közelítünk a tűzvédelemhez, de az kétségtelen, hogy a szakmai fogalomtár, az egységes nyelvezet nagyon fontos követelménye egy szakmának.

 

Mohai Ágota

Hosszú vergődés előzte meg az Ybl kimúlását? Miben látod az okokat?

Általam pontosan nem ismert okok miatt a képzés feltételei folyamatosan romlottak és ehhez szinte mindenki asszisztált.

Ennek ellenére az Ybl meghirdette a szakmérnöki képzést, ami, mint tudjuk nem egyenlő az alapképzéssel. A szakmérnökök döntő többsége meglévő munkahellyel rendelkezik és konkrét egyéni célok vezérlik a végzettség megszerzésére, így általános értelemben véve utánpótlásként kevésbé lehet velük számolni.

 

Az új helyen mennyiben sikerült képzési struktúrát, a tapasztalatokat átmenteni?

Az Óbudai Egyetem Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán nagy hagyományokra visszatekintő biztonságtechnikai mérnökképzés folyik alap és mesterszakon (Safety Engineering) elnevezéssel, illetve a Biztonságtudományi Doktori Iskola keretein belül. A hét féléves alapképzés célja a biztonságtechnikai rendszerek eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására alkalmas szakemberek képzése. Ez egy széles területet felölelő komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személy- és vagyonvédelmi, információvédelmi, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok megoldására felkészítő képzés.

 

Hogyan jelenik meg a tűzvédelem?

Jelenleg Tűzvédelem I. és II. tárgyakat oktatom, amelyben természetesen nagy hangsúllyal megjelennek a tűzvédelmi berendezések, a jelző- és oltórendszerekkel kapcsolatos témák. Ezen felül idén indult el az EHS Szakmérnök képzés (Environment Health and Safety), aminek szintén szerves része a tűzvédelem és a piacon nagyon nagy igény mutatkozik az ilyen jellegű komplex biztonsági tudásra is.

 

Milyen tűzvédelmi szakmai kompetenciákat látsz megjelenni a más területeken?

Úgy látom, hogy a többi – villamos, gépész, építész – szakági területen a tűzvédelmi kérdések nem jelennek meg, vagy nem elég hangsúllyal és terjedelemben, ezért a szakági tervezők szemléletmódjából is hiányzik a tűzvédelem, mint figyelembe veendő kérdés. Ezt szükségesnek látom a jövőben erősíteni nem csak a célirányosan tűzvédelmi képzésekben.

Dr. Takács Lajos közbevetése:

A BME Építészmérnöki Karon a tűzvédelem az alaptárgyakon belül egy-egy előadással van jelen, ezen túl kötelezően választható 1 féléves tantárgy az építészmérnök jelöltek számára. A tárgy elvégzésével a hallgatók zárthelyi mellett a félév végére egy saját tervükre tűzvédelmi tervfejezetet kell készítsenek, tehát a tűzvédelmi tervezés alapjait megtanulják, amire építész – és generáltervezőként a későbbiekben szükségük lesz, illetve kedvcsinálóként is szolgál a tűzvédelmi tervezési szakmérnök képzéshez.

 

Úgy tűnik az NKE-s képzéssel újra elindulunk felfelé. Hogyan látod a jövőt?

Az örömbe némi üröm is vegyül.

 

Miért?

Az NKE-s képzés elindulása esetén is csak bő 10 év múlva lesznek új, fiatal tűzvédelmi tervezőink, ami az utánpótlásban nagyon hosszú kiesést jelent.  Ha figyelembe vesszük az Ybl-ös alapképzés korábbi leállítását, a BSc és MsC képzési időket és a tervezői jogosultsághoz szükséges plusz 5 év gyakorlatot, akkor a 10 év kiesés reális és mutatja a kockázatokat is. 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1269 látogató olvasta.