Jogszabályok

Jogszabályok 2013. I. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő
2013. I. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet  
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
 
7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról
 
12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet
sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 
18/2013. (I. 30.) Korm. rendelete
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 
29/2013. (II. 12.) Korm. rendelete
a szennyvíz-elvezetési és - tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
 
92/2013. (III. 28.) Korm. rendelete
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 
1/2013. (I. 25.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
 
2/2013. (I. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról
6/2013. (III. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
 
7/2013. (III. 28.) BM rendelet
A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet módosításáról
 
9/2013. (III. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013.évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
 
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
 
9/2013. (III. 22.) NFM
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról
 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
 
11/2013. (III. 21.) NGM rendelete
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozóműszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
 
1/2013. (I. 31.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és munkavállalói állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
 
3/2013. (II. 12.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosításáról
 
6/2013. (III. 29.) BM utasítás
Belügyminisztérium hivatali szervezetének Esélyegyenlőségi Tervéről
 
8/2013. (III. 29.) BM utasítás
a 2013. évi építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megtervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról (Megjelent: Hivatalos Értesítő 8. szám.)
 
 
 
 
NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya közleménye
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének 2013. évi módosításairól
Megjelent:Hivatalos Értesítő 2013/4. (I. 21.)
 
NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya közleménye
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2013. évi módosításairól
Megjelent:Hivatalos Értesítő 2013/4. (I. 21.)
 
NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya közleménye
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat 2013. évi módosításairól
Megjelent:Hivatalos Értesítő 2013/4. (I. 21.)
 
2013. április 01.                     
 
Összeállította:             
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                              web: nyirituzvedelem.hu