Jogszabályok

Jogszabályok 2010. II. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2010. II. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2010. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
 
2010. évi LVIII. törvény
a kormánytisztviselők jogállásáról
 
116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól
 
163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
165/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet és a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
 
173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
186/2010. (VI. 2.) Korm. rendelet
veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
187/2010. (VI. 2.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
188/2010. (VI. 3.) Korm. rendelet
veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
190/2010. (VI. 8.) Korm. rendelet
veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 188/2010. (VI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
 
191/2010. (VI. 9.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 187/2010. (VI. 2.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
 
195/2010. (VI. 11.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet részleges feloldásáról
 
196/2010. (VI. 17.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 186/2010. (VI. 2.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
 
197/2010. (VI. 17.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 188/2010. (VI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet teljes feloldásáról
 
198/2010. (VI. 17.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet teljes feloldásáról
 
13/2010. (V. 13.) HM rendelet 
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
 
41/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
 
33/2010. (V. 12.) IRM-ÖM együttes rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendeletnek a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel összefüggő módosításáról
 
11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet
a folyók mértékadó árvízszintjeiről
 
12/2010. (V. 4.) KvVM rendelet
a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról
 
4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet
a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
 
16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet
a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 
17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet módosításáról
 
19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet 
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 
9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelet
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
 
11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet módosításáról
 
13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet
a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról
 
15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet
a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
 
1111/2010. (V. 6.) Korm. határozat
a katasztrófavédelmi felkészülés és megelőzés egyes kérdéseiről
 
1130/2010. (VI. 10.) Korm. határozat
a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
 
1/2010. (VI. 4.) BM utasítás 
miniszteri biztos kinevezéséről
 
2/2010. (VI. 4.) BM utasítás 
a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhető előleg folyósításával kapcsolatos teendőkről
 
61/2010. (V. 20.) HM utasítás
a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról
 
Belügyminisztérium
alapító okirata
Megjelent:
Hivatalos Értesítő 2010/43. (VI. 1.)
 
2010. július 02.                      
 
Összeállította:                                 Nyíri Csaba
                                                             tűzoltó alezredes