Jogszabályok

Jogszabályok 2007. IV. negyedév

Vissza


a tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2007. IV. negyedévben megjelent jogszabályok
 
2007. évi CXX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR "A" és "B" Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
 
2007. évi CXXII. törvény
a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról
 
2007. évi CXLIX. törvény
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
 
2007. évi CXLVI. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
 
2007. évi CLI. törvény
a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 
2007. évi CLII. törvény
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 
282/2007. (X. 26.) Korm. r.
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
 
285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
 
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti tevékenységről
 
331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő egyes kormányrendeletek felülvizsgálatáról
 
350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 
377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályok módosításáról
 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 
383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről
 
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
 
390/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 
52/2007. (XI. 30.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
 
61/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 
a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
 
86/2007. (X. 31.) GKM rendelet
a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról
 
98/2007. (XII. 7.) GKM rendelet
a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról
 
111/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 
a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
 
64/2007. (XII. 23.) IRM rendelet
a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról
 
65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
 
92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról
 
100/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
 
31/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet
a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról
 
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról
 
35/2007. (XI. 29.) ÖTM r.
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
 
36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
 
90/2007. (XI. 14.) AB határozat
a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvénnyel összefüggésben benyújtott indítványok vizsgálatáról
 
15/2007. (BK 20.) ÖTM utasítás
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet költségvetési szerveihez kirendelt és saját járművek üzemeltetéséről, költségelszámolásáról, valamint a szolgálati személygépkocsik tartós belföldi magáncélú igénybevételéről
 
4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról
 
2008. január 15.
 
           Összeállította:      
 
                            Nyíri Csaba
                                                                                                  tűzoltó alezredes