Híreink

Veszélyes anyagok szállítása – változó bírságtételek

2017. szeptember 11. 07:50

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzése során és az azok nyomán indult hatósági eljárásokban megszerzett tapasztalatok arra késztették a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, hogy az egyes vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban módosítási javaslattal éljenek a jogalkotók felé. Ezt követően változtak és egységesültek a bírságtételek a közúti, a vízi és a vasúti közlekedésben. Mely jogszabályok változtak és miben?


Jogszabályi változások

A hatósági tapasztalatok mellett e jogszabályok módosítását tették szükségszerűvé a társadalmi visszajelzések is, melynek hatására a katasztrófavédelmi szervek a bírságtételek esetleges kiszabásakor objektív módon lehetnek tekintettel az ügyfél által elkövetett szabálytalanságok súlyára és esetleges következményeire, így olyan szankció kiszabására nyílik lehetőség, mely arányban áll az elkövetett szabályszegés kockázatával.

A 2017. január 14-ét követően mindhárom szállítási alágazatban bevezetett egységes szankciórendszer hatékonyabbá teszi a jogalkalmazást, s ez fokozza a jogbiztonságot.
A módosítások figyelembe veszik a gazdálkodó szervezetek terheinek csökkentésére irányuló kormányzati szándékot. A korábbiakhoz képest az esetek többségében csökkentett mértékű bírságtétel kerül megállapításra az egyes szabálytalanságok tekintetében. E bírságtételek – az okozott kockázat mértékéhez igazodva – tovább csökkennek, amennyiben a szállítás valamely részleges mentesség alkalmazásával történik.

 

Módosult jogszabályok

  • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
  • 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
  • 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
  • 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

Vannak ugyanakkor olyan szabálytalanságok is, melyek bírságtételei változatlanok maradtak, mert ezen szabálytalanságok oly mértékben veszélyeztetik az emberi életet és környezetet, valamint az anyagi javakat és a közlekedés biztonságát, hogy a kapcsolódó bírságtételek csökkentése nem áll arányban a szabálytalanság súlyával.

 

Mely bírságtételek változtak és milyen mértékben?

Általában véve csökkentek a bírságtételek.

Míg korábban az I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény, mulasztás (pl. nem megfelelő rakományrögzítés, a megengedett töltési fok be nem tartása, vagy a veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna) közúti szállítás esetén 800.000.-Ft, vasúti és vízi szállítás esetén pedig akár 1.000.000.-Ft bírsággal volt szankcionálható, a módosításokat követően az ilyen szabályszegések okán mindhárom szállítási alágazatban 500.000.-Ft a kiszabható bírság összege.

A II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény, mulasztás (pl. sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak, vagy helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás) a jogszabály módosítást követően 300.000.-Ft bírsággal szankcionálható, míg korábban a bírság összege akár 500.000.-Ft is lehetett.

A III. kockázati kategóriába tartozó, kevésbé súlyos cselekmények, mulasztások esetén 100.000.-Ft a maximálisan kiszabható bírságösszeg, ami a korábbi rendelkezésekhez képest a vasúti és vízi szállítások tekintetében bizonyos szabályszegések esetében szintén a bírság mérséklését jelenti, hiszen ez az összeg akár 300.000.-Ft is lehetett.

Az egyéb, kockázati kategóriába nem sorolható mulasztásokért kiszabható bírság összege is a legtöbb szabálytalanság esetében csökkent, jellemzően 100-200.000.-Ft közé tehető, de vannak olyan szabályszegések is (pl. ha a vállalkozásnak nincs veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója) amely miatt 400.000.-Ft, és olyanok is (pl. nem készült baleseti jelentés) amelyért 50.000.-Ft bírság szabható ki.

 

Differenciálási lehetőségek

További, a szállításban résztvevő vállalkozások részére kedvező differenciálást tesz lehetővé az az új szabályozás, hogy az egyes kockázati kategóriákban szereplő bírságösszegeknek a
10%-át, illetve bizonyos esetekben 30%-át kell megállapítani a veszélyes áru szállítási szabályzatokban (ADR/RID/ADN) meghatározott, részleges mentességgel történő veszélyesáru-szállítás esetén. Szintén új szabályozás, hogy a táblázatokban meghatározott bírságösszegnek az 50%-ra kell mérsékelni a bírság összegét, ha a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

Ez utóbbi 50%-os bírságcsökkentési szabály nem vonatkozik azonban a „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak szállítására, valamint a vízi szállításnál arra az esetre, ha a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 3, illetve a szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítására.

 

A bírság felső határa

A módosítások következtében a közúti, vasúti és vízi veszélyes áru szállítások kapcsán egységesítésre került a bírság felső összegére vonatkozó szabályozás is, miszerint ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében legfeljebb 2.200.000.-Ft lehet.

 

Dr. Csetneki Ildikó tű. szds., kiemelt főelőadó

BM OKF Veszélyes Szállítmányok Főosztály

 

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 397 látogató olvasta.